Liveblog: coronavirus (schooljaar 19-20)

Dit bericht wordt bij nieuwe ontwikkelingen steeds aangevuld.

17 juni 2020: Diploma-uitreiking

Het is ons een genoegen om alle examenkandidaten en hun familie uit te nodigen voor de diploma-uitreiking op dinsdag 30 juni 2020. In verband met Corona zal de diploma-uitreiking plaatsvinden op het sportveld van onze school, volgens het onderstaande schema:

  • Klas 4A: Aanvang om 15:30 tot 16:30
  • Klas 4B: Aanvang om 16:30 tot 17:30
  • Klas 4C: Aanvang om 19:00 tot 20:00
  • Klas 4D: Aanvang om 20:00 tot 21:00

 

Klas 4A en 4C: We willen u vragen om tien minuten voor aanvangstijd met de auto via de normale ingang het veld op te rijden. Klas 4B, 4D: We willen u vragen om tien minuten voor aanvangstijd met de auto door de fietsingang van het Baarnsch Lyceum het schoolterrein op te rijden. Daar zullen de verkeersstromen geregeld worden met behulp van verkeersregelaars.

De diploma-uitreiking zal buiten plaatsvinden en zal deels vanuit de auto gevolgd worden. Gezien de beperkte ruimte op het sportveld verzoeken wij u het aantal auto’s per kandidaat te beperken tot maximaal twee auto’s per leerling.

Op het sportveld kunt u parkeren op de aangegeven plekken. We maken een halve cirkel van auto’s. De eerste auto per leerling mag plaats nemen in het vak vooraan. De tweede auto per leerling kan parkeren in het vak erachter. Bij mooi weer willen we de examenkandidaten vragen om plaats te nemen op de stoelen vóór de auto’s, zodat zij de diploma-uitreiking goed kunnen volgen.

De leerling zal in bijzijn van het gezin toegesproken worden door een docent. Daarna tekent de leerling zijn/haar diploma. Hiervan wordt een foto gemaakt, dat doen wij met de mobiele telefoon van de leerling. Het is dus belangrijk dat leerlingen die meenemen. Het voordeel is dat leerlingen direct zelf in het bezit zijn van de foto en deze eventueel direct kunnen verspreiden.

Dus leerlingen klas 4, neem je mobiele telefoon mee!!!

4 juni 2020: Landelijke Dag van de Geslaagden

Vandaag is de Landelijke Dag van de Geslaagden. Eerder hebben wij onze leerlingen al telefonisch op de hoogte gebracht van de uitslag. Ruim 98% van onze leerlingen is geslaagd. Van de 108 leerlingen hebben 106 leerlingen hun diploma gehaald. De overige 2 leerlingen hebben met de resultaatverbeteringstoetsen ook nog kans om te slagen. Daarnaast maken enkele leerlingen een resultaatverbeteringstoets om te proberen hun eindcijfer te verbeteren. 4 leerlingen zijn cum laude geslaagd, 1 leerling heeft het vak Duits op HAVO-niveau afgerond. Ook zijn er 11 leerlingen uit klas 3 die vervroegd eindexamen Engels hebben gedaan. Zij zijn allen geslaagd voor dit vak. Van harte aan alle geslaagden en veel succes aan alle examenkandidaten die nog een resultaatverbeteringstoets in de planning hebben staan!

4 juni 2020: Streamkwaliteit helaas nog niet optimaal

Afgelopen dinsdag zijn wij begonnen met streamen van de lessen. Ondanks de camera’s van goede kwaliteit en meer dan voldoende bandbreedte is de streamkwaliteit de afgelopen dagen helaas wat tegengevallen. Mogelijk hebben wij een oplossing gevonden om de kwaliteit binnen Teams te verbeteren. Hiervoor zullen wij nog wat moeten experimenteren, maar ook de nodige aanpassingen moeten maken. Wij hopen dat de kwaliteit in de loop van volgende week enorm toeneemt. Ook het ophangen van de camera’s loopt een kleine vertraging op doordat enkele benodigde verlengkabels helaas nog niet geleverd zijn. Wij gaan ervan uit dat de camera’s volgende week alsnog opgehangen kunnen worden.

29 mei 2020: Terug naar school!

Op dinsdag 2 juni gaat de school weer open om voor halve klassen lessen te verzorgen. Hoe dat er precies uit gaat zien hebben jullie op het online-informatie-moment kunnen horen en zien. (YouTube). Ondertussen zijn de roosters ook in SOM gezet, zodat iedereen straks precies weet waar hij of zij naar toe moet. Iedere klas heeft een vast lokaal, waar alle lessen in gegeven worden. De route daar naartoe staat ook vast voor de komende 6 weken.

In tijden van het coronavirus is het hanteren van goede hygiënische afspraken essentieel. Zoals eenieder nu weet moet je klachtenvrij zijn om naar school te kunnen. Bij ziekte of afwezigheid word je op de gebruikelijke manier, telefonisch, op school afgemeld. De docent kan bij hoesten of verkoudheid, je verzoeken naar huis te gaan.

Veiligheid voor alles 

Hoewel wij groot vertrouwen hebben in onze leerlingen, toch het volgende. Wij hebben collega’s op school met een kwetsbare thuissituatie en dat geldt ook voor sommige leerlingen. Dat is aan die collega of leerling niet te zien. Het is wat ons betreft op geen enkele manier mogelijk om die veiligheid in gevaar te brengen door onverantwoord gedrag in het lokaal of op de gang. Mochten we dat toch tegenkomen, dan sturen we de veroorzaker naar huis, gaan een gesprek aan met ouders en dan kan besloten worden dat betreffende leerling voorlopig op school niet welkom is. Onderstaand protocol is, tezamen met het nieuwe rooster, bedoeld om onveilige situaties te voorkomen.

Iedereen houdt zich aan de afspraken. Lees het protocol goed door. Bespreek dit thuis.

Het protocol (PDF)

20 mei 2020: ondertekenen voorlopige cijferlijst

Alle leerlingen van klas 4 komen 27 mei 2020 op school voor het ondertekenen van de voorlopige cijferlijst. Hierbij hanteren wij de maatregelen zoals de leerlingen gewend zijn bij het afnemen van de schoolexamens. De leerlingen komen per klas naar school en wachten op het plein op gepaste afstand op de daarvoor bestemde plekken. Zodra een leerling alles m.b.t. het ondertekenen heeft afgehandeld vertrekken zij direct weer naar huis.

Klas 4A – 10.00 uur
Klas 4B – 10.30 uur
Klas 4C – 11.00 uur
Klas 4D – 11.30 uur

Het is niet mogelijk om op een ander moment naar school te komen.

Tijdens het ondertekenen van de voorlopige cijferlijst vernemen wij graag het volgende:
– Het te duimenvak; Indien een leerling een vak moet of wil duimen.
– Of een leerling gebruik moet of wenst te maken van een resultaatverbeterendetoets. En zo ja, voor welk vak. (maximaal 2)

Na het ondertekenen van de voorlopige cijferlijst zijn alle cijfers definitief.

11 mei 2020: herkansing SE3

Alle klas 4 leerlingen ontvangen een mail van de mentor over de herkansing SE3. De mail moet uiterlijk woensdag 13 mei a.s. om 12.00 uur worden beantwoord. Bij het beantwoorden kunnen de leerlingen aangeven of zij wel of geen gebruik maken van de herkansing en indien zijn wel gebruik wensen te maken van de herkansing, welk SE zij dan willen herkansen. Uiterlijk donderdag 14 mei volgt via de schoolmail meer informatie over de herkansing op maandag 18 mei.

6 mei 2020: voorlopige examenuitslag

Vandaag hebben wij na het invullen van de SE3 cijfers de voorlopige examenuitslag bepaald en onze leerlingen telefonisch op de hoogte gesteld. 97% is nu al geslaagd en wij verwachten dat dit percentage verder zal oplopen. Wat een geweldige prestatie! De leerlingen kunnen t/m 7 mei 20.00 uur aan de mentor doorgeven welk(e) SE(‘s) ze willen inzien. Hiervoor wordt een rooster gemaakt zodat de leerlingen maandag 11 mei bij de eigen docent het werk kunnen inzien. Maandag 18 mei is de herkansing voor SE3.

17 april 2020: studiedag & examentelefoontje

Of leerlingen na de meivakantie weer naar school kunnen is op dit moment niet bekend. Wij houden rekening met verschillende scenario’s. Wij hebben er in elk geval voor gekozen dat wij op maandag 4 mei een studiedag hebben. Deze dag gebruiken wij om als team goed vorm te geven aan de beslissing die de overheid neemt. Op 6 mei hervatten wij dan het onderwijs voor onze leerlingen.

Voor de eindexamenleerlingen in klas 4 willen wij van 6 mei een belangrijke dag maken. Inmiddels is 4 juni gekozen als landelijke officiële uitslagdag van het examen. Op deze dag hangen door heel Nederland hopelijk veel vlaggen uit. Als wij echter de cijfers van SE3 publiceren is het voor veel leerlingen al direct bekend of zij geslaagd zijn. Wij willen dit echter niet zomaar voorbij laten gaan.
Omdat wij geen mogelijkheid hebben om de cijfers niet weer te geven als deze in SOM staan zullen wij de cijfers op 6 mei in SOM zetten, daarna zullen wij per leerling bekijken of ze op dat moment al geslaagd zijn. In de middag belt de mentor naar huis. Voor de echte verrassing is het dus het beste om zelf 6 mei SOM niet te openen. Uiteraard moet voor het bepalen van de uitslag het hele cijferdossier compleet zijn.

Na 6 mei is er voor alle eindexamenleerlingen nog een reguliere herkansing voor SE3. Voor leerlingen die op 4 juni helaas nog niet geslaagd blijken te zijn, is het mogelijk daarna maximaal twee resultaatverbeteringstoetsen te doen om te proberen alsnog het diploma te behalen. Deze mogelijkheid is er ook voor leerlingen die hun cijfer willen verbeteren.

9 april 2020: klas 4: leestoets Frans, inhaal SE’s, afronden BTE en LO

In  SOM staat onder de mentorles een rooster voor verschillende activiteiten voor leerjaar 4. Het gaat om de leestoets Frans, inhaal SE’s en het afronden van BTE. Daarnaast vinden alle leerlingen van klas 4 informatie over het afronden van LO in SOM. De deadline hiervoor is 17 april.

8 april 2020: Leestoets Frans, klas 4

Dinsdag 14/4 is de leestoets Frans van 09.00 tot 10.00 uur voor de eindexamenleerlingen Frans. Meer info in som op de gebruikelijke plek onder mentorles.

8 april 2020: Aangepaste exameneisen bekend

Vandaag zijn de aangepaste exameneisen voor dit schooljaar bekend geworden. Meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

2 april 2020: Wij missen jullie!

2 april 2020: aanpassingen klas 1 t/m 3

Zoals u in de Waldheim Post heeft kunnen lezen zijn een aantal collega’s druk bezig geweest met verdere analyse van de vragenlijsten. Wat opvalt in de enquête is dat met name leerlingen uit de onderbouw-klassen aangeven meer behoefte te hebben aan structuur en overzicht. Ook ouders geven dit aan. Om voor duidelijkheid te zorgen gaan we in de loop van de week / begin volgende week een aantal aanpassingen realiseren en gaan wij op de volgende manier werken:

1. Uniforme weekplanners
De verschillende vakken werken nu met verschillende weekplanners. Dit wordt als onduidelijk ervaren. Daarom gaan we werken met een eenduidige weekplanner die op les is georganiseerd. Heeft een leerling normaal gesproken bijv. drie lessen Engels in de week dan staat het werk voor die week verdeeld over drie momenten. De weekplanners zullen nog steeds terug te vinden zijn op het kanaal van het desbetreffende vak.

2. SOM wordt leidend
Bij elk roostermoment in SOM zal de docent aangeven wat een leerling voor die les moet maken. (het staat er in als huiswerk voor die dag maar moet gelezen worden als: ‘dit moet je vandaag maken’. In SOM staat dan minimaal “je werkt deze les aan les … uit de weekplanner.” De link naar de weekplanner wordt toegevoegd aan het huiswerk. Dit geeft leerlingen de gelegenheid om gewoon volgens het rooster van de dag te werken en alle vakken bij langs te gaan.

3. Voor de meeste vakken minimaal één live- les per week
Nu is er elke ochtend tussen 10.00 en 11.00 uur gelegenheid de docenten direct te bereiken via Teams. Dit gaan we uitbreiden. Voor de meeste vakken is er één roostermoment waarop de klas ‘live’ een les kan volgen in Teams, naast bijvoorbeeld de uitleg- en instructievideo’s. In SOM wordt bij het huiswerk aangegeven op welk roostermoment die live les is. Leerlingen zullen dan op dat moment naar het kanaal van hun vak en leerjaar gaan, daar kunnen zij deelnemen aan de live-les die door de docent gestart wordt. Uiteraard kan daarbuiten nog steeds contact opgenomen worden, bijvoorbeeld via posts en chats.

4. Mentor-belmoment blijft
Eens per week zal de mentor (of duo-mentor) met uw kind contact opnemen om de voortgang te bespreken. In dit bel-moment kunnen leerlingen ook bespreken waar ze tegenaan lopen bij het zelf werken en zo samen met de mentor zoeken naar oplossingen.

Wij verwachten met deze aanpassingen het overzicht en de structuur te verduidelijken.

27 maart 2020: SE3

Het rooster SE3 staat online en is op de gebruikelijke plek te downloaden (SOM, onder mentorles). Bekijk het rooster goed i.v.m. de wijzigingen. Zo worden alle leerlingen bijvoorbeeld over meer lokalen verdeeld (Zorg dat je weet in welk lokaal je zit!) dan gebruikelijk en zijn er verschillende starttijden. Ook wachten leerlingen vooraf aan een SE buiten, daarbij zijn hulplijnen op het plein aanwezig. Bij het doen van schoolexamens in tijden van het coronavirus is het hanteren van goede hygiënische afspraken essentieel. Zoals eenieder nu weet moeten leerlingen klachtenvrij zijn om te kunnen starten met het SE. Het protocol is verder aangescherpt. Lees het protocol (PDF)

26 maart 2020: Vervolg schoolexamens – SE3

In het belang van onze leerlingen kiezen wij ervoor SE3 voor de meivakantie af te ronden. Dit betekent dat maandag 30 maart de SE’s voor Frans (luisteren) en Duits (lezen) op het programma staan. Woensdag 1 april zal het SE Nederlands plaatsvinden. De precieze tijden en het complete rooster volgen morgen in de loop van de dag. Uiteraard houden wij ons aan de geldende richtlijnen van het RIVM bij de afname van de SE’s.

24 maart 2020: Geen Centraal Examen, vervolg schoolexamens

Het Centraal Examen voortgezet onderwijs gaat dit schooljaar niet door. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens hun diploma behalen. Dat hebben de ministers Van Engelshoven en Slob van Onderwijs zojuist bekendgemaakt.

Dit schept aan de ene kant duidelijkheid, maar roept natuurlijk ook weer vragen op. Een goede afronding van de laatste schoolexamens is in ieder geval belangrijk. Voor de rest van deze week gaan de SE’s, met uitzondering van de digitale mondelingen Frans, niet door. Dit geeft rust en de leerlingen de kans om zich nog beter voor te bereiden. Wij zorgen ervoor dat wij een mooi en passend plan maken dat recht doet aan onze leerlingen zodat zij dit schooljaar op een goede manier kunnen afronden. Uiteraard zullen wij dit plan delen en ervoor zorgen dat leerlingen na bekendmaking van het plan voldoende tijd hebben voor de voorbereiding. In de tussentijd is het goed om aan de slag te blijven met de SE stof. Docenten zijn bereikbaar via Teams.

24 maart 2020: Mondelingen Frans

De mondelingen Frans gaan digitaal, volgens de gemaakte afspraken, door.

23 maart 2020: Time-out schoolexamens

Er is na de persconferentie van het kabinet – waarin verscherpte maatregelen werden aangekondigd – grote verwarring ontstaan over de vraag hoe een verbod op samenkomsten te verenigen is met het afnemen van toetsen van eindexamenleerlingen. De VO-raad wil spoedoverleg met minister Slob over de chaotische situatie die nu ontstaat en adviseert scholen een time-out in te lassen met betrekking tot de afname van schoolexamens. Wij geven hieraan gehoor en dat betekent dat er tot nader bericht geen schoolexamens meer worden afgenomen. Wij begrijpen dat dit impact heeft op onze leerlingen, maar wij zijn van mening dat dit toch het beste besluit voor dit moment is.

23 maart 2020: Protocol schoolexamens (SE) en corona

Bij het doen van schoolexamens in tijden van het coronavirus is het hanteren van goede hygiënische afspraken essentieel. Zoals eenieder nu weet moeten leerlingen klachtenvrij zijn om te kunnen starten met het SE. Lees het protocol (PDF)

20 maart 2020: Vragenlijst onderwijs op afstand

Vandaag hebben wij een vragenlijst uitgezet bij alle leerlingen en de ouders van leerlingen uit klas 1 t/m 3 over het onderwijs op afstand. Wij zijn erg benieuwd hoe het gaat en wat wij als school beter kunnen doen.

18 maart 2020: Rooster schoolexamens online

Het rooster SE3 staat online en is op de gebruikelijke plek te downloaden (SOM, onder mentorles). Bekijk het rooster goed i.v.m. de wijzigingen. Zo worden alle leerlingen bijvoorbeeld over meer lokalen verdeeld dan gebruikelijk. Ook tijdens SE3 blijft onverkort van kracht dat al het onderwijzend personeel en leerlingen die aanwezig zijn op school volledig klachtenvrij moeten zijn of anders thuis blijven.

17 maart 2020: Hervatten schoolexamens

N.a.v. de berichtgeving m.b.t. de eindexamenleerlingen hebben wij besloten vanaf maandag 23 maart 2020 de schoolexamens te hervatten. Examenleerlingen met tekenen (BTE) in hun pakket vervolgen vanaf a.s. donderdag 19 maart om 9.00 uur het CPE tekenen. Er wordt nu hard gewerkt aan een rooster, zodra dit bekend is zullen wij dit delen. Uiteraard houden wij de RIVM richtlijnen aan. Onverkort blijft van kracht dat al het onderwijzend personeel en leerlingen die aanwezig zijn op school volledig klachtenvrij moeten zijn of anders thuis blijven.

16 maart 2020: Uitleg werken met teams

Eerdere berichtgeving:
15 maart 2020: https://www.waldheim.nl/nieuws/coronavirus-waldheim-mavo-gesloten-onderwijs-op-afstand/

13 maart 2020: https://www.waldheim.nl/nieuws/tijdelijke-aanpassingen-onderwijs-i-v-m-coronavirus/