Begeleiding

 

Mentoraat

De mentor speelt een centrale rol bij de begeleiding van leerlingen. De mentor is degene die door de leerling, de ouders en de docenten kan worden aangesproken in geval van bijzonderheden. Het is belangrijk dat ouders en school onderling contact houden. Daarom is er in de 1e klas een kennismakingsavond. Ook in de verdere leerjaren blijft de mentor de spil tussen school en thuis. Naast de mentor zijn er in leerjaar 1 en 2 twee leerlingmentoren per klas.

 

De mentor geeft de leerlingen gedurende het jaar meerdere mentorlessen. Een deel van de lessen wordt gebruikt voor het geven van Kanjertraining- en Leefstijllessen. Doel van de lessen is de leerling sociaal-emotionele vaardigheden aan te leren, waardoor het functioneren in een groep verbetert en waardoor de leerling meer inzicht krijgt in zichzelf. In de mentorlessen is verder tijd voor het uitdelen en bespreken van de schoolresultaten, voor de begeleiding van het keuzeproces van de examenvakken, voor het bespreken van allerlei schoolse zaken en voor het bespreken van problemen in en rond de klas.

Brugklasbegeleiding

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs kan voor sommige leerlingen problemen opleveren. De brugklasmentoren begeleiden deze overgang intensief om zo mogelijk moeilijkheden te voorkomen.

 

Taken van de brugklasmentor:

  • Het geven van studie- en mentorlessen in het eerste leerjaar; hierin worden ook allerlei schoolse vaardigheden aangeleerd, zoals het plannen, huiswerk maken, inprenten van vreemde woorden en uittreksels maken.
  • Het begeleiden van leerlingen die moeite hebben met de omschakeling van de basisschool naar VMBO-TL, zoals leswisselingen en vakdocenten.

 

Bij de uitgebreide brugklas begeleiding hoort verder:

  • Hulp bij spellen, rekenen en lezen. Door signaleringstoetsen wordt uitgezocht welke leerlingen problemen hebben met spelling, rekenvaardigheid en/of lezen. Deze leerlingen krijgen in kleine groepjes extra les. Indien uit de toetsen aanwijzingen blijken voor dyslexie, kan er verder onderzoek plaatsvinden.
Huiswerkbegeleiding

Leren kun je leren! En soms heb je daar wat extra hulp bij nodig. PIOS biedt deze hulp op de Waldheim-mavo.

De begeleiding is persoonlijk en positief en is geschikt voor leerlingen van alle leerjaren. Er wordt gewerkt aan planning en studievaardigheden met als doel dat leerlingen met zelfvertrouwen op eigen kracht weer verder kunnen.

Tijdens de huiswerkbegeleiding worden leerlingen begeleid bij het vinden van de juiste aanpak van het maak- en leerwerk. Er is hulp bij plannen, de geleerde stof wordt overhoord en inhoudelijk is er bijsturing als dat nodig is. Iedere leerling is uniek en heeft zijn eigen verhaal, daarom start het traject altijd met een kennismakingsgesprek.

Voor meer informatie, zie www.pios.nl. Via deze website is het ook mogelijk om uw zoon of dochter direct aan te melden voor de begeleiding.

Hulp bij spelling, rekenen en tekstbegrip

Spellinghulp

Leerlingen die op de basisschool grote problemen hadden met de spelling van het Nederlands zullen deze in het voortgezet onderwijs houden. Daarom wordt extra hulp bij spelling gegeven aan leerlingen die dit nodig hebben. Aan het begin van het schooljaar wordt d.m.v. enkele toetsen vastgesteld welke leerlingen voor extra lessen in aanmerking komen. Met deze leerlingen wordt, in kleine groepjes, de spelling van het Nederlands nog eens doorgenomen (vaak zal blijken dat de moeilijkheden “slechts” op enkele gebieden van de spelling liggen). Met deze extra hulp hopen we te bereiken dat onze leerlingen met spellingproblemen de Nederlandse taal zo goed mogelijk leren schrijven.

 

Rekenhulp

Om problemen bij wiskunde en in de hogere leerjaren bij economie en natuurkunde zoveel mogelijk te beperken, worden er rekenhulplessen gegeven. Brugklasleerlingen maken aan het begin van het schooljaar een reken- en wiskundetoets. Aan de hand van de uitslag, krijgt een groep leerlingen rekenhulp. We hopen zo hun rekenvaardigheid op het vereiste peil te brengen.

 

Tekstbegrip hulp

Alle brugklasleerlingen maken aan het begin van het schooljaar een tekstbegrip toets. Het tekstbegrip wordt op verschillende onderdelen getoetst; op woordniveau, op alineaniveau en op tekstniveau. De leerlingen die op alinea- en tekstniveau uitvallen zullen tekstbegrip hulp krijgen. Ze leren de hoofdgedachte uit een alinea en uit een gehele tekst te halen.

Dyslexie- en dyscalculiebeleid

Dyslexiebeleid
In de brugklas maken de leerlingen een dictee, daarnaast maken de leerlingen een leestoets en een woordbegrip toets. De resultaten van deze toetsen worden samen met het gewone werk van de leerlingen en hun cijfers bekeken. Leerlingen die uitvallen bij het dictee en bij de leestoets kunnen in aanmerking komen voor hulp. Wanneer de dyslexie officieel is vastgesteld heeft de leerling recht op de voor dyslexie geldende dispenserende en compenserende maatregelen. Deze gelden voor de verdere schoolloopbaan. Alle dispenserende en compenserende maatregelen kunt u terug vinden in het pakket van maatregelen.

 

Dyscalculiebeleid
Naast een dyslexiebeleid heeft de Waldheim-mavo ook een dyscalculiebeleid. In dit beleid staat beschreven op welke wijze wij leerlingen stimuleren, dispenseren en compenseren wanneer een leerling een officiële dyscalculie verklaring heeft.

 

Zorg

Zorgcoördinator
Eén van de taken van de school is om leerlingen zodanig te ondersteunen, dat zij in staat zijn hun onderwijsleerproces goed vorm te geven. Om deze zorg te coördineren heeft de school een zorgcoördinator. Deze heeft de volgende taken:

  • Het coördineren van extra tijd en aandacht voor leerlingen die dit nodig hebben bij problemen die de voortgang van hun onderwijsleerproces belemmeren.
  • Leerlingen met zorgwekkend gedrag inbrengen in het Zorg Advies Team en toezien op de uitvoering van de daar gegeven adviezen.
  • Het coördineren van begeleiding voor leerlingen die kort in Nederland wonen.

 

Remedial teacher
De school heeft een remedial teacher. Zij zorgt voor de organisatie en de coördinatie van spellinghulp, rekenhulp en tekstbegrip hulp in leerjaar 1. In leerjaren 2 t/m 4 coördineert de remedial teacher de dispenserende en compenserende maatregelen voor leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie.

 

Zorg Advies Team (ZAT)
Het zorgadviesteam is een multidisciplinair overleg ten behoeve van de leerlingenzorg binnen de school. Aan dit overleg nemen vertegenwoordigers van binnen en buiten de school deel. Voor de school zijn dit de zorgcoördinator en iemand van het managementteam; van buiten de school zijn dit: de jeugdverpleegkundige van de GGD, een vertegenwoordiger van Bureau Jeugdzorg, de Werkgroep Uitbreiding Leerling-zorg, Beweging 3.0, politie Eemland-Noord afdeling Jeugdzaken en de leerplichtambtenaar Baarn. Er wordt eerst met de ouders overlegd voordat er bespreking van een leerling in het ZAT plaatsvindt en aan de ouders wordt om toestemming voor het bespreken gevraagd. In een uitzonderingsgeval kan een leerling anoniem besproken worden.

 

Gezondheidszorg
Gezondheid heeft te maken met lichamelijk, emotioneel en sociaal “welbevinden”. Het Jeugdgezondheidszorgteam van GGD Eemland is verantwoordelijk voor de gezondheidszorg. Om die taak goed te kunnen uitvoeren, bestaat er een nauwe samenwerkingsrelatie tussen de jeugdverpleegkundige en de school, waarbij vanzelfsprekend de privacyregels in acht genomen worden. Alle leerlingen van leerjaar 2 en 4 krijgen een uitnodiging voor een z.g. Periodiek Gezondheids Onderzoek. Dit wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige. Zij kan de jeugdarts om advies vragen of naar haar doorverwijzen. Het onderzoek van de GGD is gratis. In overleg tussen mentor, zorgcoördinator, leerling en ouders kan de leerling doorverwezen worden naar de jeugdverpleegkundige. Het gaat hierbij vooral om zaken die verband houden met de gezondheid van de leerlingen in relatie met hun functioneren op school. Indien nodig kunnen ouders of leerlingen rechtstreeks contact opnemen met de GGD. Zij kunnen zich dan wenden tot:

GGD regio Utrecht, afd. jeugdgezondheidszorg
telefoon: 033-4600046
e-mail: jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl
website: www.ggdru.nl

jeugdarts: mevr. J. van Hees

 

Brugfunctionaris
Het lokaal team in Baarn biedt hulp en ondersteuning voor alle burgers binnen Baarn met vragen of problemen op meerdere levensgebieden (bijv. opvoeding, school, financiën etc.). In Baarn kunnen inwoners zich niet zelf aanmelden bij het Lokaal team. Dit gebeurt via een verwijzing van professionals, zoals een huisarts of door school. Aan onze school is een brugfunctionaris gekoppeld. De brugfunctionaris wil graag zo preventief mogelijk werken en benaderbaar zijn en kan als dat wenselijk is een brug slaan tussen school en thuis. De brugfunctionaris heeft wekelijks op school overleg met de zorgcoördinator en sluit aan bij het Zorg Advies Team van de school. Daarnaast is de brugfunctionaris regelmatig op school voor gesprekken met ouders en/of leerlingen.

brugfunctionaris: mevr. J. Menke
e-mail: j.menke@baarn.nl

 

JOSEE (jeugd- en oudersteunpunt Eemland)
JOSEE is een gezamenlijk initiatief van SWV de Eem (primair onderwijs) en SWV V(S)O Eemland (voortgezet onderwijs). Ouders en jeugdigen kunnen hier met al hun vragen en zorgen over passend onderwijs terecht, als deze op school niet voldoende beantwoord kunnen worden. JOSEE is onafhankelijk en objectief. Vragen kunnen anoniem gesteld worden. De medewerkers van JOSEE denken met je mee, geven objectieve informatie en kunnen je in contact brengen met de juiste personen en instanties.

Op www.josee.nu is voor ouders en jeugdigen veel informatie te vinden over passend onderwijs.

Contact: Bel naar 033 – 30 30 488 of mail naar contact@josee.nu Voor het maken van een afspraak klik hier (gesloten tijdens schoolvakanties van Midden-Nederland).

 

Samenwerkingsverband V(S)O Eemland
Onze school valt onder het samenwerkingsverband V(S)O Eemland. Meer informatie over het samenwerkingsverband, zoals bijvoorbeeld het ondersteuningsplan, staat op www.swveemland.nl.