Missie
Binnen de kaders van de missie, visie en het toetsingskader van stichting CVO Baarn/Soest verzorgt de Waldheim-mavo christelijk onderwijs voor leerlingen op VMBO-TL niveau in de regio Baarn en Soest. Het onderwijs bereidt voor op het halen van een diploma, het verder leren in een vervolgopleiding en het volwassen leven als maatschappelijk betrokken burger.

 

Visie
De Waldheim-mavo is een kleinschalige mavo. Wij zijn groot in het ontwikkelen van talenten van leerlingen , dit doen we door onze talenten samen in te zetten en te zorgen voor leerlingen en medewerkers.

 

Visie op onze identiteit
Wij zijn een christelijke school, dat betekent dat wij staan in de traditie van geloof, hoop en liefde. Geloof omdat we weten dat God mens geworden is om ons een betere toekomst te laten zien en te geven. Hoop omdat er zo vaak nog niets van die betere toekomst te merken is. Tenminste niet voor iemand die niet verder kan kijken dan de feiten. Wel voor iemand die begrijpt wat er gebeurt! Liefde omdat Jezus ons in heel zijn leven en sterven laat zien wat echte liefde is, niet op zichzelf gericht maar steeds gericht op de mensen om hem heen. Vanuit die inspiratie zijn wij school. Wij geloven in de jonge mensen waar we elke dag mee mogen werken, omdat we geloven dat zij mee gaan werken aan een wereld van vrede en gerechtigheid. Wij hopen omdat we weten dat deze jonge mensen vaak zoveel meer zijn dan wat wij zien en horen. Wij kunnen liefde geven aan deze jonge mensen, omdat we ons zelf geliefd weten. Iedereen die met ons vanuit deze inspiratie wil werken is welkom op de Waldheim-mavo.

 

Visie op onze gemeenschap
Mensen zijn gelijkwaardig maar niet gelijk, wij verwachten van iedereen dat hij/zij zijn eigen taak zo uitvoert dat de medemens en de schepping gediend wordt. In onze gemeenschap staat leren centraal. Dat betekent dat fouten maken mag. We helpen elkaar verder na een fout door de gevolgen te herstellen en met het oog op de toekomst te bezinnen.

 

Visie op onze leerlingen
Onze leerlingen zijn aan onze zorg toevertrouwd. Wij spannen ons in om onze leerlingen een diploma te laten halen en voor te bereiden op het verder leren in een vervolgopleiding en het volwassen leven als maatschappelijk betrokken burger. Mavo leerlingen zijn leerlingen die praktische vraagstukken willen en kunnen koppelen aan stevige theoretische kennis. Mavo leerlingen werken graag samen met gelijkgestemden en met inspirerende rolmodellen. Mavo leerlingen maken graag vooraf doelgerichte en duidelijke afspraken.

 

Visie op ons onderwijs
Elk kind heeft recht op onderwijs. Dit onderwijs moet op niveau en aantrekkelijk zijn. Docenten moeten leerlingen stimuleren om te gaan leren, dit doen zij door leerlingen in uitdagende omstandigheden te brengen. De faciliteiten rond de school moeten hier positief aan bijdragen. De faciliteiten die we leerlingen bieden moeten ze uitdagen te gaan leren, het personeel moet pedagogisch en didactisch bekwaam zijn. Ook kinderen die zich anders ontwikkelen dan de meeste kinderen hebben recht op onderwijs. De school werkt met leerlingen en ouders samen. Waar nodig verwijst de school door naar hulpverleners en ondersteunt zij een behandeling, de school is zelf geen hulpverleningsinstantie. Einddoel van het onderwijs is elke jongere in staat te stellen zijn of haar eigen plaats in de samenleving in te nemen om zo een mens tussen de mensen te zijn.